Standpunten

Zoeken

Afvalbeleidsplan

In het nieuwe afvalbeleidsplan is een proef met het ophalen van plastic en het wegbrengen van restafval opgenomen. De PvdA heeft er duidelijk voor gekozen om eerst te evalueren voordat de nieuwe werkwijze wel of niet wordt ingevoerd.

Lees verder

Bedrijventerrein Nudepark 2

We hebben ingestemd met het plan om een klein bedrijventerrein te realiseren ten westen van Wageningen voor het behoud van banen voor lager geschoold en technisch personeel.

Lees verder

De toekomst van de Permar

Zorgen over de toekomst van Permar, maar ons uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen doen.

Lees verder

Future Center Wageningen

Al jaren zijn initiatiefnemers bezig om een goed plan te maken voor hergebruik van het oude voetbalstadion op de berg. Over het initiatief om het stadion op de berg te behouden en om te bouwen tot een centrum voor voeding, sport en beweging zijn Wageningers verdeeld. Voorstanders willen de herinnering aan het glorieuze voetbalverleden levend houden, een stukje cultuurhistorisch erfgoed van Wageningen voor afbraak behoeden en . Tegenstanders willen het stadion afbreken en teruggeven aan de natuur met als argument dat het stadion ligt in de ecologische hoofdstructuur. Ook binnen de PvdA speelt deze discussie.

Lees verder

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

De verkeersmobiliteit blijft groeien en dit heeft in Wageningen vervelende effecten zoals verstopping van wegen, vervuiling en onveiligheid. Het verkeer op de Mansholtlaan staat dagelijks vast. Bovendien spelen nog steeds de verlegging van de Nijenoordallee, de busbaan en de aanleg van een verbrede Rijnbrug bij Rhenen. De PvdA wil dat al deze plannen integraal worden bekeken. Geïsoleerde deeloplossingen zonder een regionaal plan zijn niet meer denkbaar. De PvdA wil in de komende bestuursperiode werken aan adequate oplossingen voor de oversteekproblemen voor fietsers en voetgangers op de Nijenoordallee en de veiligheid op de Bornsesteeg. De PvdA is voorstander van goed en betaalbaar openbaar vervoer. Bestaande busverbindingen moeten gehandhaafd blijven, waar nodig verbeterd. Het gebruik van openbaar vervoer moet worden gestimuleerd

Lees verder

Het creëren van volwaardige, duurzame werkgelegenheid in Wageningen staat bij de PvdA voorop.

Het creëren van volwaardige, duurzame werkgelegenheid in Wageningen staat bij de PvdA voorop. Werk betekent meer dan zorgen voor de eigen inkomsten. Werk biedt perspectief, structuur, zelfrespect en de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het scheppen en het behouden van toegankelijke werkgelegenheid voor Wageningse inwoners staat bij ons altijd op een. De gemeente moet haar invloed gebruiken om duurzame banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren.

Lees verder

Jeugdzorg

Vanaf 2015 wordt de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De PvdA is van mening dat de gemeente in staat is om de jeugdzorg dicht bij de jongeren en het gezin te organiseren. Dat kan als jongeren en de gezinnen vroegtijdig in beeld zijn, als er per gezin één gerichte aanpak is èn als de diverse organisaties intensief samenwerken om de zorg rond de jongere en het gezin goed te organiseren. Nazorg dient een structureel onderdeel te zijn van een succesvol zorgtraject. We verwachten dat zo minder jongeren en gezinnen zware en langdurige vormen van zorg nodig hebben. Maar beter nog is het sterk inzetten op preventie. Juist doordat de gemeente verantwoordelijk is kan er gericht en preventief gewerkt worden.

Lees verder

Jongerenwerk

Iedereen moet mee kunnen doen. Jongerenwerk is belangrijk om jongeren en tieners te ondersteunen bij het opgroeien.

Lees verder

Kleine Stedenbeleid

Voor de derde keer stelt de provincie geld beschikbaar voor de ontwikkeling van regio's en Grote en Kleine Steden.

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle kinderen. Onderwijs bereidt onze kinderen voor op de wereld van morgen. Onbekend is hoe die wereld eruitziet maar zeker is dat veranderingen elkaar zullen opvolgen. Dat vraagt het vermogen om creatief te anticiperen en om oude waarden te integreren met nieuwe waarden. Het onderwijs bereidt kinderen daarop voor samen met de ouders.

Lees verder

Parkeerbeleid

Verminderen autodruk op de binnenstad  Iedereen kent de parkeerproblematiek in de grote steden. Wageningen gaat ook die kant op als er niets wordt gedaan aan de autodruk in de binnenstad. In de woonwijken rond de binnenstad is al behoorlijke parkeeroverlast en het College ziet als oplossing het uitbreiden van de zone met betaald parkeren en vergunningshoudersgebied. Daarmee spant het College 'het paard achter de wagen', omdat het geen enkele maatregel treft om de oorzaak van de autodruk op de binnenstad weg te nemen. Op deze manier is over 10 jaar half Wageningen betaald parkeren met alle irritatie over hoge kosten, onredelijke boetes en toch nog geen parkeerplaats kunnen vinden.

Lees verder

Schulddienstverlening

Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening: meer inzet op het voorkomen van schulden en het financieel zelfstandig maken van de inwoners van Wageningen.

Lees verder

Sluitingstijden horeca

Sluiting van horeca geeft altijd overlast voor omwonenden. Aangeschoten of gewoon druk pratende mensen die langs je huis wandelen net wanneer je wilt inslapen. Overlast die onvermijdelijk is bij een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de PvdA van mening dat sluitingstijden eenduidig moeten zijn. In overleg met gemeente

Lees verder

Sportbeleid: Wageningen sport! Niemand staat buitenspel!

Sport is zowel doel als middel. Sport als doel geeft een mogelijkheid tot ontspanning voor iedere Wageninger. Sport als middel verbetert de volksgezondheid en de participatie bij die aandachtsgroepen waar dit nodig is. Maar dan moet wel iedereen mee kunnen doen. Niemand mag buitenspel staan.

Lees verder

Stadhuis

Voor betere werkomstandigheden en een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners van Wageningen hebben we ingestemd met de verbouwing van het Stadhuis.

Lees verder

Studenten en de stad

Meer dan 10.000 studenten studeren, werken en wonen in Wageningen. Dat is een substantieel deel van de hele bevolking. Daarom alleen al moet de stad rekening houden met de studenten wat betreft wonen, bereikbaarheid en voorzieningen zoals gezondheidszorg, sport en cultuur. De PvdA wil echter meer.De PvdA wil studenten met de stad en de stad met de studenten verbinden.

Lees verder

Studentenhuisvesting

We zetten ons in voor de snelle bouw van studentenwoningen i.v.m. de groeiende aantallen studenten die vanuit heel Nederland en ver daarbuiten in Wageningen komen studeren. Verder bepleiten we dat langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden worden verbouwd tot (studenten-) woonruimte.

Lees verder

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2018-2022

In dit programma 2018-2022 leest u welke ontwikkelingen de PvdA Wageningen signaleert en welke antwoorden wij geven op maatschappelijke kwesties. Dit hebben we vertaald in waar wij voor staan en concrete punten en acties waar wij ons in de periode 2018-2022 sterk voor willen maken. De kern van het programma is dat we samen aan een solidaire en duurzame toekomst werken.

Lees verder

Verkiezingsprogramma PvdA Wageningen 2018-2022

Hierbij vindt u een link naar het verkiezingsprogramma van PvdA Wageningen voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Onze twee gekozen gemeenteraadsleden hebben na de verkiezingen meeonderhandeld voor het nieuwe College. Veel van onze standpunten zien we terug in het Coalitieakkoord 2018-2022.

Lees verder

Wageningen klimaatneutraal in 2030

De PvdA vindt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen met betrekking tot het klimaat. Daarbij is het belangrijk om zowel bedrijven als particulieren te stimuleren om klimaatneutraal te worden. Draagvlak is essentieel om het beoogde doel te halen.

Lees verder

Wel meer invloed, geen correctief referendum

  De PvdA is positief over het samenvoegen van burgerinitiatief en raadgevend referendum om zo de invloed van de Wageningers op het beleid te vergroten. Maar om nu tegelijkertijd het ook zo uit te breiden dat er sprake is van een correctief referendum, gaat ons een brug te ver. De PvdA wil graag dat de

Lees verder

WMO voorzieningen

De PvdA staat voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen

Lees verder

Wonen en Wijken

Leefbaarheid begint bij prettig wonen vooriedereen in wijken waarin je je thuis voelt. We maken ons dan ook sterk voor de bouw van tenminste 30% sociale huur- en/of goedkope koopwoningen, bij voorkeur woningen met tuin, op elke grotere bouwlocatie. Bij lage grondprijzen is er meer financiële ruimte voor het bouwen van kwalitatief goede en goedkope woningen.

Lees verder