Gemeentelijk Mobiliteitsplan

De verkeersmobiliteit blijft groeien en dit heeft in Wageningen vervelende effecten zoals verstopping van wegen, vervuiling en onveiligheid. Het verkeer op de Mansholtlaan staat dagelijks vast. Bovendien spelen nog steeds de verlegging van de Nijenoordallee, de busbaan en de aanleg van een verbrede Rijnbrug bij Rhenen. De PvdA wil dat al deze plannen integraal worden bekeken. Geïsoleerde deeloplossingen zonder een regionaal plan zijn niet meer denkbaar. De PvdA wil in de komende bestuursperiode werken aan adequate oplossingen voor de oversteekproblemen voor fietsers en voetgangers op de Nijenoordallee en de veiligheid op de Bornsesteeg. De PvdA is voorstander van goed en betaalbaar openbaar vervoer. Bestaande busverbindingen moeten gehandhaafd blijven, waar nodig verbeterd. Het gebruik van openbaar vervoer moet worden gestimuleerd

Het college werkt op verzoek van de raad aan een integraal en actueel verkeersbeleidsplan, inclusief een parkeervisie. Het is de bedoeling dat dit Mobiliteitsplan (GMP) nog dit jaar ter vaststelling in de raad komt. Omdat het best een complexe materie is, heeft het college aan de raad om kaders gevraagd waaraan dit GMP moet voldoen. Deze zijn op 22 oktober – na een uitvoerig debat – vastgesteld. Naast inhoudelijke kaders zijn ook een aantal procedurele afspraken gemaakt. Zo wordt gebruik gemaakt van een methodiek om besluiten te nemen (de zevensprong van Verdaas) die voorschrijft dat je eerst kijkt wat je al hebt, of kunt inzetten voordat je nieuwe investeringen gaat doen. Ook is bepaald dat bewoners bij aanpak van straten en parkeerplaatsen een participerende rol krijgen.

Het debat ging vooral over hoe nauwkeurig je de kaders wilt omschrijven. Er lagen amendementen voor met de bedoeling om de kaders verder uit te breiden. Het gevaar hierbij is dat door het toevoegen van details het lijkt als of je volledig bent, maar dat dit dus niet het geval is. Wat ons betreft hebben we er vertrouwen in dat de er een mobiliteitsplan komt dat ruim aandacht heeft voor de bereikbaarheid van de stad per auto, fiets en openbaar vervoer; het parkeren in en om het centrum en natuurlijk knelpunten en kansen voor de hoofdfietsstructuur in de stad bespreekt. Zeker ook omdat wethouder Uitdehaag op vragen van ons heeft toegezegd dat er in het plan een duidelijke planning van maatregelen (van nu tot 2018) komt. Maar ook dat bij de fietsroutes richting NS-stations niet alleen richting Ede wordt gekeken, maar ook naar Rhenen en Arnhem.
Wel hebben we ingestemd met een terecht amendement van de SP, dat het college opdraagt om te kijken naar ongewenste neveneffecten van plannen. Bijvoorbeeld als door het verleggen van een wegvak ongewild parkeerplaatsen verdwijnen.