WMO voorzieningen

De PvdA staat voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen

De PvdA staat voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen. Een zorg die dichtbij mensen is georganiseerd en die in al zijn verscheidenheid, van preventie tot langdurige zorg, samenhangend is georganiseerd. Patiënten zijn geen rationele consumenten en behandelingen zijn geen ‘producten’. Voor de PvdA vormt de zorg een gezamenlijke, publieke verantwoordelijkheid, waarin zorgzaamheid en betrokkenheid minstens even belangrijk zijn als efficiency en afrekenbaarheid. Zo wordt het verwoord in “De keuzes voor de toekomst van Nederland”, die Diederik Samsom de dinsdag na Pasen 2012 presenteerde.

Het is daarom dat de PvdA juist in deze zware economische tijden, kiest voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages bij WMO voorzieningen. Minima kunnen een tegemoetkoming krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Chronisch zieken en gehandicapten betalen slechts één keer een eigen bijdrage: iemand die straks een eigen bijdrage moet betalen voor een WMO voorziening en nu al een maximale eigen bijdrage betaalt voor een AWBZ voorziening, betaalt straks níet meer eigen bijdrage. Het CAK, die de eigen bijdrage int, houdt hier rekening mee. Zo dragen de sterkste schouders, de zwaarste lasten.

Een van de voorstellen is dat de vervoerskosten voorziening helemaal wordt beeindigd, behalve voor klanten met een medische indicatie. Daarnaast heeft het college ook voorgesteld de eigen bijdrage voor hulp bij huishouden gelijk te stellen aan de kostprijs van zorg in natura en hulpmiddelen die algemeen gebruikelijk zijn en in het alledaagse verkeer verkrijgbaar zijn, zullen niet meer verstrekt worden. De tarieven voor het persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij huishouden wordt per volgend jaar niet meer per klasse berekent, maar per half uur. Eénmalig wordt aan alle PGB-houders gevraagd om verantwoording af te leggen. Daarna wordt weer overgegaan op de jaarlijkse steekproef van 15% van de mensen met PGB.