Jeugdzorg

Vanaf 2015 wordt de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De PvdA is van mening dat de gemeente in staat is om de jeugdzorg dicht bij de jongeren en het gezin te organiseren. Dat kan als jongeren en de gezinnen vroegtijdig in beeld zijn, als er per gezin één gerichte aanpak is èn als de diverse organisaties intensief samenwerken om de zorg rond de jongere en het gezin goed te organiseren. Nazorg dient een structureel onderdeel te zijn van een succesvol zorgtraject. We verwachten dat zo minder jongeren en gezinnen zware en langdurige vormen van zorg nodig hebben. Maar beter nog is het sterk inzetten op preventie. Juist doordat de gemeente verantwoordelijk is kan er gericht en preventief gewerkt worden.

We letten erop dat er goede en voldoende regelingen zijn voor jongeren en het gezin, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, cliëntenraad of onafhankelijke klachtencommissie.

We spannen ons onveranderd in voor vormen van ondersteuning waarbij de jongeren en het gezin centraal staan en de gemeente de zorg rondom het gezin zodanig organiseert dat uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen wordt.

We zien erop toe dat de gemeente constructief samenwerkt met de politie en huisartsen. En we stimuleren het versterken van deskundigheid bij professionele hulpverleners op het gebied van veiligheid en de aanpak/signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en oudermishandeling .

We letten erop dat er minder bureaucratie is en meer gekekn wordt naar wat het gezin nodig heeft.  Daarbij vinden wij het van belang dat er goede dossiervorming plaats vindt en aan zogenaamde ‘waarheidsvinding’ wordt gedaan .

We spannen ons ook in dat er goede nazorg komt.  De jongeren mogen niet tussen schip en wal terecht komen doordat de hulpverlening stopt en zij niet veder begeleid gaan worden na hun 18 de jaar. Dit geldt ook voor ouders / gezinnen .  Ook zij verdienen goede nazorg en behoren niet na afloop van de hulpverlening aan hun lot overgelaten te worden .