Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor alle kinderen. Onderwijs bereidt onze kinderen voor op de wereld van morgen. Onbekend is hoe die wereld eruitziet maar zeker is dat veranderingen elkaar zullen opvolgen. Dat vraagt het vermogen om creatief te anticiperen en om oude waarden te integreren met nieuwe waarden. Het onderwijs bereidt kinderen daarop voor samen met de ouders.

Vanaf 2015 Gaat er in het onderwijs veel veranderen . Meer kinderen met een beperking gaan de komende jaren naar het reguliere onderwijs ( Wet passend onderwijs ) . Dit vergt veel aanpassingen van de school.  Maar net zoveel  voor de leerling en de ouders. Er zal een grote verandering plaats vinden die inzet van iedereen vraagt.

Wij letten erop dat de gemeente scholen betrekt bij de veranderingen die plaatsvinden door het onderbrengen van jeugdzorg bij de gemeente en het invoeren van passend onderwijs. De school is de plek waar educatie raakt aan jeugdzorg.  We stimuleren dat onderwijs een plek in de wijk krijgt. We zetten in op de wijkfunctie van scholen in samenwerking met BSO (buitenschoolse opvang), sportcoach, buurtwerkers en verenigingen.

Wij letten erop dat er ouderbetrokkenheid is bij het Onderwijs . Wij vinden het heel belangrijk dat ouders mee kunnen praten met het onderwijs . Hun betrokkenheid is  van belang voor beide, de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van de kinderen.

Wij letten erop dat ook ouders en jongeren (waar dat kan) aanwezig zullen zijn bij gesprekken van het zorg advies team.  Zodat er niet meer over hen gepraat wordt maar mèt hen. Dat gezamelijk bekeken wordt wat er nu werkelijk aan de hand is en en ook samen naar oplossingen wordt gezocht.