Door Hans Paquay op 26 november 2014

Zonder ‘visie op de stad’ wordt gemeente een speelbal voor ontwikkelaars

In de Raad van 18 november legde wethouder Han ter Maat – in strijd met een eerder aangenomen amendement – opnieuw het voorstel ter tafel om op de locatie Diedenoort – in plaats van eengezinswoningen – studentenhuisvesting te realiseren. Uit de bespreking bleek dat de wethouder meer een boodschapper van de wens van de ontwikkelden partijen was, dan dat hij zelf een heldere visie had op de toegevoegde waarde van het nieuwe plan voor de stad.

In 2010 is door de gemeenteraad van Wageningen een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor het terrein van Diedenoort, de Mouterij en de oude LTS van Pantarijn aan de Churchillweg. Dit plan voorziet in het hergebruik van industrieel erfgoed, de bouw van 21 appartementen, 48 rij-eengezinswoningen en nog een aantal vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. In het appartementengebouw kunnen desgewenst ook studenten gehuisvest worden. Het plan kreeg indertijd alle lof  van de Raad vanwege het parkachtig landschap en de gevarieerde bebouwing, waardoor er woonruimte wordt gecreëerd voor diverse doelgroepen.

Het industrieel erfgoed is inmiddels gerealiseerd, maar de verdere ontwikkeling van het plan blijft voor een groot deel uit. In januari van dit jaar is al eens een voorstel aan de Raad voorgelegd om een groot deel van Diedenoort te bestemmen voor permanente studentenhuisvesting. Toen heeft de Raad zich daar in meerderheid tegen uitgesproken omdat hij deze locatie voor permanente studentenhuisvesting niet geschikt acht. Deze uitspraak is vastgelegd in een amendement, waaraan het College zich heeft te houden.

Afgelopen Raad kwam de wethouder ruimtelijke ordening Han ter Maat, opnieuw met het voorstel om de appartementen en 48 rijtjeswoningen in te ruilen voor twee grote U-vormige gebouwen voor studentenhuisvesting die op termijn omgezet zouden kunnen worden tot eengezinswoningen. Ontwikkelaar VolkerWessels en Idealis gaven een mondelinge toelichting waarom dat voor de stad belangrijk is.   VolkerWessels gaf aan dat de verkoop van eengezinswoningen nog steeds niet van de grond komt en hij de ontwikkeling van de appartementen nog te risicovol vond om grote investeringen te doen ten behoeve van de sloop van het voormalige onderwijsgebouw van Diedenoort. Zij hebben toen Idealis het voorstel gedaan studentenhuisvesting op deze locatie te ontwikkelen. Hoewel de koopmarkt het laatste half jaar duidelijke tekenen van herstel laat zien, gaf VolkerWessels op vraag van de commissie toe dat zij weinig moeite hebben gedaan om de woningen aan de man te brengen.

Idealis gaf in haar toelichting aan dat de vraag naar studentenhuisvesting nog steeds groot is en dat deze locatie een goede gelegenheid is om snel extra studenteneenheden te realiseren. Dat laatste bevreemdde de raad zeer omdat zij in juni 2014 de Nota Studentenhuisvesting heeft vastgesteld, waarin locaties zijn aangewezen, waarmee in de toekomst in de vraag kan worden voorzien. De noodzakelijkheid om ook op de locatie Diedenoort/Mouterij studentenhuisvesting te realiseren bleef derhalve onduidelijk.

Daarnaast bleek uit hun betoog dat VolkerWessels en Idealis niet eens de moeite hadden genomen om contact te zoeken met bewoners en omwonenden van het gebied om het draagvlak voor hun plan te peilen. Vertegenwoordigers van de bewoners lieten in de Raad horen daar niet bepaald tevreden over te zijn. Bovendien was in hun plan geen rekening  gehouden met de herhuisvesting van het verenigingsgebouw van tafeltennisvereniging SHOT.  Aangezien zij nu over een ruimte van ruim 600m2 beschikken, werd de indruk gewekt dat zij zich niet voor de herhuisvesting van de tafeltennisvereniging verantwoordelijk voelde. Inpassing van het verenigingsgebouw binnen de beoogde studentenhuisvesting heeft namelijk vergaande consequenties voor het aantal wooneenheden en de structuur van het nieuwbouwplan.

De meerderheid in de Raad ergerde zich aan het gegeven dat de wethouder het voorstel voor grootschalige studentenhuisvesting opnieuw op de agenda zette terwijl de Raad zich er in januari zo duidelijk afwijzend over had uitgesproken. De wethouder had zich hier laten gebruiken als boodschapper van VolkerWessels en Idealis en zich niet laten zien als een wethouder met een eigen visie op de inrichting van de stad. En kennelijk ook geen waarde hechtte aan de zorgvuldige en weloverwogen planvorming uit het verleden.  Een soortgelijke situatie deed zich ook bij de bespreking van de tweede fase van ontwikkelingslocatie Kortenoord voor. Op de plek van het voormalige  Zodiac-gebouw  is in het bestemmingsplan een basisschool gepland. De wethouder wil het nu aan de ontwikkelaar overlaten of op deze plek alsnog een maatschappelijke functie wordt gerealiseerd of dat deze hier 10 duurdere koopwoningen gaat bouwen. Een gemiste kans om te laten zien dat het voor een groeiwijk als Kortenoord van belang is op termijn over een basisschool te kunnen beschikken.

Ook Kortenoord kent een gemengd woningbouwprogramma in een groenrijke omgeving. Het Bouwfonds geeft aan dat de verkoop afgelopen maanden duidelijk is toegenomen, hetgeen voor hen ook de reden is om nu voortvarend met de verkoop en bouw van de tweede fase aan de slag te gaan. Waarom doet VolkerWessels niet meer moeite om het oorspronkelijke bouwplan tot uitvoering te brengen? Ga elders in het land kijken naar de vele nieuwe mogelijkheden, die de verkoop van woningen – met succes – bevorderen.

De PvdA is van mening dat ondanks de tegenvallende koopmarkt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad evenwichtig moet blijven plaatsvinden. De schaars beschikbare ruimte in de stad waar herstructurering en nieuwbouw plaats kan vinden dient zorgvuldig verdeeld te worden over de verschillende doelgroepen en functies waar Wageningen behoefte aan heeft. Dat zijn naast studenten, ouderen, starters- en doorschuivers op de woningmarkt. Maar ook voor sociale en maatschappelijke voorzieningen dient ruimte te worden gereserveerd. Voortdurend kloppen verenigingen bij de gemeente aan omdat zij op zoek zijn naar een geschikte ruimte. Het wordt tijd dat de gemeente Wageningen gehoor geeft aan deze vraag door het initiatief te nemen een Multifunctionele Accommodatie tot stand te brengen.

De discussie in de Raad rondom Diedenoort en Kortenoord geeft aan dat het de gemeente ontbreekt aan een integrale visie op de inrichting van de stad, waarin tegemoet gekomen wordt aan de ruimtebehoefte van al deze doelgroepen en voorzieningen. Het vraagt visie, lef en daadkracht van het College om voor een dergelijke programma te staan, ondanks de druk van grote partijen, die alleen naar hun eigen belang kijken.

Hans Paquay

Hans Paquay

Sinds 1997 woon ik in Wageningen.  Ik heb aan de UvA en TU-delft gestudeerd en ben nu werkzaam als programma- en projectmanager en hogeschooldocent. Wordt enthousiast van: Duurzame verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn en zorg tot stand brengen. Grootste ergernis: Het gebrek aan bereidheid om kennis, geld en macht met elkaar te delen. Een overheid

Meer over Hans Paquay