Door Petra van Amersfoort op 27 augustus 2015

Vraagtekens bij zorg in Wageningen

De fractie van de PvdA in Wageningen heeft afgelopen weken niet stilgezeten. Aan het college zijn diverse (technische) vragen gesteld omtrent landelijke berichten over ontwikkelingen in de Jeugdzorg en de invoering van de zogenaamde Kostendelersregeling.

De PvdA Wageningen maakte zich zorgen omtrent de Jeugdzorg in Wageningen. Met name door de geluiden die de ronde deden dat diverse gemeenten een tekort op het budget voor de Jeugdzorg hebben. Bij navraag blijkt dat er in Wageningen op dit moment geen tekort is. Ook voor 2015 worden die niet voorzien. Dus van een opnamestop om mensen, kinderen of gezinnen te ondersteunen is in Wageningen geen sprake. Dat stelt de PvdA voorlopig gerust.
De PvdA is ook blij te horen van het college, dat de er voldoende mogelijkheden voor crisisopvang  is zodat jongeren in Wageningen direct terecht kunnen. Voor de PvdA is het immers onacceptabel als jongeren die geholpen willen of moeten door het niet direct kunnen plaatsen in crisisopvang, op straat belanden.
Vragen blijven we houden bij de wachtlijst die aanwezig is bij Veilig thuis. Deze is ontstaan door een toename van aanmeldingen en adviesvragen. Er wordt naar gestreefd dat deze wachtlijst per 1 september verdwenen is.
De PvdA- fractie zal dit nauwlettend volgen. Mensen die hulp nodig hebben behoren immers direct geholpen te kunnen worden. Dit voorkomt veel ellende voor de betrokkenen en zorgt ook dat de kosten in de zorg niet uit de hand lopen. Wachtlijsten is ook in het systeem vóór 2015 een probleem geweest. De verwachting is dat als het nieuwe systeem loopt dit probleem zal verdwijnen.

De PvdA Wageningen heeft verder vernomen dat een aantal GGZ- instanties willen dat men de ziekte en behandeling op de declaratie vermeldt.  Omdat men anders niet over gaat tot uitbetaling. Dit is onacceptabel omdat dit de privacy van de betrokkenen schaadt. In Wageningen is dit gelukkig niet aan de orde. Voor alle vormen van  (jeugd- ) hulp geldt dat er tussen zorgaanbieders en gemeenten geen inhoudelijke informatie gedeeld wordt zonder expliciete toestemming van de desbetreffende betrokkenen.

Tenslotte heeft de fractie een aantal vragen gesteld over de gevolgen van de invoering van de Kostendelersnorm voor inwoners in Wageningen. De Kostendelersnorm is met ingang van 01 juli j.l. ingegaan voor mensen die gebruik maken van de bijstand. Gevolg van deze regeling is dat bijstandsgerechtigden die met meerdere personen op één adres staan ingeschreven een deel van hun uitkering kwijt raken. De PvdA heeft gevraagd aan het college of men kan aangeven voor hoeveel bijstandsgerechtigden in Wageningen dit gevolgen heeft en ten gevolgen hier van mogelijk onder de armoedegrens raken. Op deze vragen zal het college zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort