Door op 15 juni 2014

Politiek café: Decentralisaties in het sociaal domein

Op maandagavond  16 juni organiseert het bestuur van de PvdA-Wageningen samen met de fractie een politiek café waarbij alle leden van harte welkom zijn. Onderwerp van het politiek café  is: De drie decentralisaties in het sociaal domein.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni en 1 juli neemt de gemeenteraad namelijk een aantal belangrijke besluiten die grote invloed zullen hebben op de ondersteuning die burgers nog tegemoet kunnen zien in het geval van werkeloosheid, opvoedingsproblematiek of ziekte en ouderdom. We weten dat de decentralisaties samengaan met een forse bezuiniging vanuit Den Haag. Voor een deel wordt de bezuiniging gehaald door efficiënter te gaan werken en meer in te zetten op preventie en vroegtijdige hulpverlening. De rest van de bezuiniging zal moeten worden gehaald door beperken van het voorzieningenpakket. Welke voorzieningen kunnen burgers in de toekomst zelf regelen en welke voorzieningen moeten gehandhaafd blijven. Graag wil de PvdA fractie van haar leden horen wat zij wenselijk en/of onwenselijk vinden. Kortom, welke kezues gaan we maken in Wageningen?t Daar willen we graag u over horen.

Het programma van de avond is als volgt:

  • 20 uur: introductie en doel van de avond ( Mathilde Maijer, fractievoorzitter)
  • 20.05: inleiding tot de drie decentralisaties  (Samy Saleh, fractie+)
  • 20.15: Discussie 1. Welke waarborgen moeten in de nieuwe opzet van het sociale domein goed geregeld zijn en waar de PvdA zich sterk voor wilt maken? (Hans Paquay, fractie+)
  • 20.45: Discussie 2. De bezuiniging van 2,5 miljoen euro (Elmar Theune, oud- wethouder en adviseur fractie+)
  • 21.15: pauze
  • 21.30: drie inhoudelijke groepsdiscussies t.w.  1. De Participatiewet, 2. Huishoudelijke hulp en 3. Privacy.
  • 22.00: afsluiting en borrel

Voor informatie kaders decentralisatie in sociaal domein zie: Bijlage 1 Kaders voor de verordeningen

Alle leden zijn van harte welkom om actief deel te nemen aan het politiek café op maandagavond 16 juni. Plaats: Het Volkshuis, Vergersweg 1 in Wageningen.           Met vriendelijke groet,

 

Mathilde Maijer                            Carlo Vromans

fractievoorzitter                             voorzitter
mathilde.maijer@gmail.com       carvro@gmail.com