Door op 16 maart 2014

Onderzoek behoefte binnensportaccomocaties

Burgemeester en wethouders hebben besloten onderzoek in te stellen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties. Wageningen wil inzicht krijgen in het gebruik door verenigingen en scholen op middellange termijn, in de exploitatiekosten van met name de oudere accommodaties en in de kosten van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis voor het maken van keuzes, onder andere over de behoefte aan een korfbalaccommodatie en de eventuele noodzaak van de bouw van een nieuwe sporthal.

Onderzoeksvraag. Aanleiding voor dit onderzoek is een motie van de raad van november 2013. Het college van B&W werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor een geclusterde korfbalaccommodatie met bijbehorende sporthal. Daaraan werd gekoppeld een onderzoek naar de behoefte aan binnensportaccommodaties op middellange termijn, om op basis hiervan een plan op te stellen voor de toekomst. De gemeente pakt de opdracht wat breder op door ook in een beleidsplan vast te gaan stellen wat de gemeente vanuit gemeenschapsgeld wel wil faciliteren en wat niet. PvdA wethouder Elmar Theune: ‘Veel inwoners van Wageningen maken gebruik van deze belangrijke voorzieningen. De kosten voor de aanleg van nieuwe voorzieningen zijn hoog, en ook onderhoudskosten en exploitatiekosten van bestaande voorzieningen kunnen flink oplopen. Reden voor ons om alle aspecten zo goed mogelijk en objectief in beeld te krijgen. Met complete informatie kunnen wij een betere afweging maken’.

Dit najaar meer duidelijkheid. De gemeente kan een deel van het onderzoek zelf doen, maar moet ook een deel uitbesteden aan een extern bureau. De totale kosten bedragen naar verwachting € 35.000,-. Naar verwachting kan het college dit najaar de conclusies en aanbevelingen voorleggen aan de gemeenteraad. Sportraad, sportverenigingen, onderwijs en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij dit proces.