Door Mathilde Maijer op 30 juni 2015

De fractie aan het woord

In de raadsvergadering van maandag 29 juni j.l. stak de fractievoorzitter Mathilde Maijer een gloedvol betoog af met en herkenbaar PvdA geluid. Voor wie er niet bij was kan het hier lezen.

“Voorzitter, collega’s, andere aanwezigen,

Het tweede jaar van deze collegeperiode is begonnen. We kennen het college nu. We weten wat gaat zoals de PvdA het graag ziet en ook zou doen maar vooral ook waar de verschillen zitten. Nu kan ik beginnen met een paar minuten complimenten uitdelen, want veel gaat goed en daar zijn we blij mee. Maar ik ga toch focussen op enkele dingen waar we ons zorgen over maken. En wel omdat ik erop reken, goede luisteraars als u bent, dat u mijn woorden ter harte neemt.

Het college werkt samen met de stad en gebruikt mooie veelbelovende woorden. Samen met de stad, co-creatie, de burger aan zet, de burger niet als inspreker maar als meedenker en medeontwikkelaar. De burger doet, de gemeente faciliteert. Omdat dit de hoofdlijn is van dit college ga ik me hierop focussen in de paar minuten die ik heb.

Eerst een fout voorbeeld: Sportverenigingen kregen een uitnodiging voor het bijwonen van een avond over het plan voor een nieuwe sporthal aan de Marijkeweg: de e-mail met uitnodiging werd de dag ervoor verstuurd. Dit is niet alleen in strijd met de visie van het college, dit is een risico voor het hele proces van samen met de stad. Dit schept wantrouwen. Zo keren mensen zich af en denken ‘loos gepraat, loze beloften, loze woorden, ik doe niet mee.’

Zo moet het dus niet.

U luistert en neemt de burger serieus. Maar soms luistert u te goed, vooral bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wageningen is bekend om zijn actieve, zich-ermee-bemoeiende burger die inspreekt en bezwaar maakt. In alle ruimtelijke plannen waar studenten worden gehuisvest verzetten omwonenden zich tegen de komst van studenten. Met verschillende argumenten: te massaal, te dichtbij, niet passende leefstijl. Soms neemt u dit NIMBY gedrag te serieus, doet beloftes aan de omwonenden dat u aan hun bezwaar tegemoet komt. Besturen is kiezen, en niet meedeinen op de golven van belanghebbenden. U bent bestuurder van de hele stad, van alle inwoners, en moet alle belangen tegen elkaar af durven wegen.

Dat is een mooie brug naar mijn volgende punt. Woensdag kregen we een fantastisch zomercollege van Joop Hofman en Pieter Hilhorst. Super leerzaam. Een van de punten die me zeer is bijgebleven is het risico dat initiatieven uit de stad beperkt blijven tot een kleine groep happy few. Steeds meer wordt gewaarschuwd dat alleen hoogopgeleiden profiteren van de participatiesamenleving en ik reken erop dat het college deze waarschuwingen ter harte neemt. Hoe vaak hoor ik niet dat Wageningen heel anders is dan elders omdat Wageningers veel actiever en participerender zijn dan anderen. Pas op, dat geldt niet voor iedereen en de gemeente is er ook en juist voor de anderen. Luister ook naar burgers die minder makkelijk inspreken en e-mails schrijven, die minder makkelijk bestemmingsplannen doorpluizen op zoek naar de gevolgen voor henzelf. Houd rekening met digibeten, houd de niet-digitale dienstverlening op peil.

Hilhorst riep op om iedereen te betrekken bij de participatiemaatschappij. De PvdA daagt u uit om de participatiemaatschappij uit te breiden naar bestaanszekerheid, inkomensvoorziening, zorg en opvoeding.  Zorg ervoor dat het niet blijft bij happy few met leuke initiatieven rond stadslandbouw in openbare groene ruimte, als luxe-extraatje, met de supermarkt als vluchthaven als slakken de sla hebben opgegeten. Ik daag jullie uit om andere groepen bij ‘voedsel en groen’ te betrekken, groepen die nauwelijks en steeds moeilijker rondkomen en steeds meer dagen overhouden aan het eind van de maand.

Iets anders: een nieuw ouderencentrum in het centrum. Zoals het in de kadernota staat beschreven scheppen jullie op zijn minst valse verwachtingen. Doe nou niet net of dit een terugkeer van de Wielewaag is. Dan houd je mensen een mooi pakje voor waar niets in zit. Dat draait op teleurstelling uit. Het nieuwe ouderencentrum zal immers voor twee jaar zijn, en zonder terugkeer van de activiteiten van voorheen in de Wielewaag, die nu naar tevredenheid van velen in de wijkhuizen plaats vinden. De PvdA juicht toe als er in het centrum activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Worden er ook al, door heel wat cafés, door Thuis, aan de Markt. Ook dat is de participatiesamenleving, initiatieven uit de stad.

Een onderwerp waarbij heel veel initiatieven uit de stad komen, waar de participatiesamenleving al tientallen jaren bestaat, zijn sport en cultuur. Sport en cultuur zijn verbinders tussen klassen, opleiding, beroepen, buurten en generaties bij uitstek, waar de meeste mensen wel op een of andere manier bij betrokken zijn. De participatiesamenleving zoals we die op andere terreinen ook willen zien. Voorstellen voor bezuinigingen op de subsidies hiervoor zullen wij niet steunen. Wij dagen u uit om sport en cultuur veel meer te betrekken bij ons aller doel ‘samen met de stad’. Vorig jaar hebben we opgeroepen om cultuur te betrekken bij de stadsgesprekken over het eerste jaar van de drie decentralisaties. Die motie is gelukkig aangenomen en we rekenen erop dat u daarmee snel aan de slag gaat.

Mijn laatste brug: de fantastische verbinding die al jaren bestaat tussen sport en afvalinzameling: met het inzamelen van papier halen sportverenigingen heel veel geld op. Wat u wilt invoeren bij bijvoorbeeld het onderhoud van openbaar groen, bestaat bij afvalinzameling al jaren: verenigingen doen het zelf! Ik hoop dat u zich realiseert dat inkomsten voor de clubs voor heel veel mensen de belangrijkste drijfveer is om papier apart te houden. Niet vanuit een abstract groen ideaal, maar concrete steun aan hun club. Als u dit afschaft, ondermijnt u ook het draagvlak voor het apart inzamelen. De PvdA zou dit soort regelingen willen uitbreiden en daarvoor dien ik mijn enige motie in. De motie roept op om uit te zoeken in hoeverre andere afvalstromen en andere verenigingen hierbij kunnen worden betrokken.

Voorzitter tot zover.”

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer