Door Hans Paquay op 23 februari 2015

Daarom stemmen voor het Waterschap!!!

18 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Veel minder bekend is dat dan gelijktijdig ook de verkiezingen voor het algemeen bestuur van de Waterschappen plaatsvinden. In 16 districten kunnen inwoners hun stem laten horen over de koers en resultaten van hun waterschap. Toch vragen veel mensen zich af waarom er verkiezingen voor de waterschappen plaatsvinden. Vooral inwoners van de dorpen en steden zien de Waterschappen vooral als een uitvoeringsorganisatie, die zorg draagt voor zuiver oppervlaktewater en droge voeten. Hoe ‘politiek’ zijn de taken en werkzaamheden van de waterschappen? En valt er iets te kiezen?

Laat ik voorop stellen de politieke marges zijn bij de waterschappen kleiner dan in de landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek. Maar desondanks valt er beslist het een en ander te kiezen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de grondwaterstand en afwatering in de gebieden waar landbouw grenst aan natuurgebieden. Hier speelt een duidelijke belangentegenstelling tussen de agrarische sector en de natuurbeheerders. Is prioriteit gegeven aan de belangen van één van de partijen een goede keus, of moet naar een compromis worden gezocht – waarbij n.a.v. een verhoging van de waterstanden – de schade aan de landbouw zoveel mogelijk wordt beperkt.

En ook op het terrein van de waterkringloop valt nog veel te winnen. De drinkwatervoorziening, het rioleringsstelsel en de waterzuivering vormen de kringloop in ons watersysteem. Van belang is een goede onderlinge afstemming en een efficiënte en doelmatige organisatie. Initiatieven zoals afkoppelen van hemelwaterafvoeren, tegengaan van ‘overstort’, het verbeteren van de waterzuivering naar aanleiding van nieuwe vormen van verontreiniging, spelen al vele jaren maar de resultaten daarvan komen moeizaam van de grond.
In de oude wijken wordt niet ingezet op het afkoppelen of men laat het aan de vrije keuze van de woningeigenaren over. Er zijn nog diverse overstorten in het rioleringssysteem, waarbij het aantal jaarlijkse overstorten als gevolg van de klimaatverandering toeneemt. Het toenemend medicijnengebruik verontreinigt het oppervlakte water en vormt een bedreiging voor de natuur en de drinkwatervoorziening. Nog onduidelijk is het hoe dit aangepakt kan worden.

Waterschappen hebben afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het openstellen en toegankelijk maken van water en dijken ter bevordering van de (water)recreatie. Daarmee hebben de Waterschappen een substantieel bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefbaarheid en (recreatieve) economie in het landelijke gebied. In deze tijd van bezuinigingen staan deze investeringen ter discussie en zijn er politieke groeperingen, die meer prioriteit zouden willen leggen bij het stimuleren van de economie in het landelijk gebied. Bijvoorbeeld door het afzwakken van beheerregels en richtlijnen, alsmede door verlagen van de waterschapsheffingen.

De waterschappen hebben afgelopen 10 jaar veel gedaan om in de wijze waarop men haar primaire taken op het gebied van waterbeheer en waterzuivering heeft vormgegeven een bijdrage te leveren aan de verbetering van de economie en recreatie van het landelijk gebied, alsmede aan de verduurzaming van onze samenleving. Laten we er ons sterk voor maken dat deze nevendoelstellingen overeind blijven en niet ten ondergaan aan in het bezuinigingen- en efficiencydenken. Ga daarom 18 maart stemmen voor de Waterschapsverkiezingen en steun de PvdA in haar strijd voor goed werken èn wonen in Gelderland.

Meer weten? Kijk op Kansen voor Water.

Hans Paquay,
Lijst 1 PvdA Waterschap Vallei & Veluwe nr. 3

Hans Paquay

Hans Paquay

Sinds 1997 woon ik in Wageningen.  Ik heb aan de UvA en TU-delft gestudeerd en ben nu werkzaam als programma- en projectmanager en hogeschooldocent. Wordt enthousiast van: Duurzame verbeteringen op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn en zorg tot stand brengen. Grootste ergernis: Het gebrek aan bereidheid om kennis, geld en macht met elkaar te delen. Een overheid

Meer over Hans Paquay